خدمات آماری گروه داده پردازی ایران آمار

خدمات آماری گروه داده پردازی ایران آمار در چهار بخش ارائه می شود.

گروه داده پردازی ایـــران آمـــــار

آموزش نرم افزار ایویوز

خدمات آماری پایان نامه گروه داده پردازی ایران آمار توسط فارغ التحصیلان و تیم متخصص انجام می شود.

 

مشاوره پایان نامه ارشد و دکتری:

گروه داده پردازی ایران آمار آماده ی ارائه ی مشاوره در تمام مراحل (اتنخاب موضوع،نگارش پروپوزال،ترجمه ی مقاله ی بیس و فصل چهار… )پایان نامه می باشد.

برای اطلاعات بیش تر در زمینه ی مشاوره و آشنایی با پایان نامه به صفحه ی مشاوره پایان نامه بروید.

تحلیل آماری فصل چهار پایان نامه:

گروه داده پردازی ایران آمار آماده ی ارائه ی خدمات آماری  تحلیل فصل چهار پایان نامه(خدمات آماری پایان نامه)(تعیین حجم نمونه،بدست آوردن اطلاعات و داده های متغیرها،وارد کردن داده ها به نرم افزار ایویوز و SPSS ،آماده سازی داده ها برای آنالیز وتحلیل،بررسی فروض پروپوزال و ..) می باشد.

برای دریافت خدمات تحلیل آماری فصل چهار پایان نامه ی خود با نرم افزار های آماری (ایویوز SPSS استتا پایتون و …)از طریق لینک های موجود در صفحه ی ارتباط با ما در تماس باشید.

قبول سفارش پایان نامه:

گروه داده پردازی ایران آمار آماده پذیرش سفارش انجام تمام فصول پایان نامه می باشد. برای ارتباط بیش تر به صفحه سفارش پایان نامه بروید.

جمــــــــع آوری داده:

جهت انجام تحلیل های آماری نیازمند جمع آوری داده های مرتب و دقیق از معتبرترین سایت های ارائه دهنده ی داده هستیم.

گروه ایران آمار با ارائه ی خدمات در جمع آوری داده پایان نامه به صورت مرتب و در کم ترین زمان برای پژوهشگر فراهم می کند.

برای برقراری ارتباط با تیم پژوهش از طریق لینک های ارتباطی در  صفحه ی مربوط به جمع آوری داده  بروید.

خدمات تحلیل آماری:

به منظور تحلیل آماری پروژه های دانشجویی ،اداری و اقتصادی از صفحه ارتباط با ما سفارش کار خود را برای ما ارسال نمایید تا در سریع ترین زمان پروژه بررسی،قیمت گذاری و در صورت توافق توسط متخصصین گروه داده پردازی ایران آمار انجام داده شود.

 

خدمات آماری

از طریق لینک های زیر می توانید با گروه داده پردازی ایران آمار ارتباط برقرار کنید

 

شماره تماس
۰۹۱۹۸۲۷۸۲۲۳

 

 

برای آشنایی با تیم خدمات آماری ایران آمار به صفحه ی درباره ی ما در همین سایت مراجعه نمایید.

با لینک زیر می توانید به صفحه ی آموزش نرم افزار ایویوز،جامع و گام به گام EViews بروید.

 

آموزش نرم افزار ایویوز

 

 

بررسی نوع پژوهش و جامعه آماری روش شناسی پژوهش

بررسی روش و ابزارهای گردآوری و آماده‌سازی داده های مورد نیاز

به دست آوردن داده ها از منابع گردآوری

انتقال داده ها نرم افزار مورد نیاز پژوهش

تدوین فرضیه های مورد نیاز جهت بررسی

الگوهای پژوهش و تعریف متغیرها

بررسی متغیرها و مدل رگرسیونی  و تصریح مدل

تعیین نوع داده( سری زمانی مقطعی پانل یا ترکیبی)

تحلیل  آزمونهای مورد نیاز جهت بهبود عملکرد پژوهش

بررسی و استخراج آمارهای توصیفی میانگین واریانس انحراف معیار  و چولگی  …

مدل کردن متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی و تعدیل گر

بررسی همبستگی متغیر های  توضیحی

برآورد مدل رگرسیونی و آزمون فرضیه ها

بررسی برازش مدل عامل تورم واریانس

بررسی ناهمسانی های موجود در مدل

ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده،آماره دوربین واتسون مقدار آماره مدل معناداری مدل

تهیه جدول ضرایب همبستگی

رسم نمودار ها چگونگی تشخیص داده های پرت

آزمون های مقایسه ای تک نمونه ای

آزمون های مقایسه ای دو یا چند نمونه ای

محاسبه ضرایب استاندارد شده  مدل

آزمون مقایسه زوجی با استفاده از رگرسیون

آزمونهای خطی روی ضرایب مدل

بررسی فروض کلاسیک رگرسیون و آزمون‌های تشخیصی

مدل سازی سری های زمانی تک متغیره

بررسی فرایند  سری زمانی خود توضیح

بررسی فرایند سری زمانی میانگین متحرک

بررسی فرآیند  سری زمانی خود توضیحی میانگین متحرک

بررسی مانایی و وجود ریشه واحد یک فرآیند خود توضیحی

پیش بینی درون نمونه‌ای و برون نمونه‌ای

تعیین نوع و مرتبه فرآیند جملات خطا در مدل های ساده و پیچیده

مدلسازی فرایندهای خود توضیح ناهمسانی واریانس شرطی

فرآیند خود توضیح ناهمسانی واریانس به شرطی تعمیم یافته مرتبه P

برآورد معادله میانگین و واریانس شرطی

مدلسازی با رویکرد آرچ و گارچ

بررسی وجود اثرات ARCH و GARCH

مدل تارچ مدل ای گارچ

ترکیب الگوهای  ARIMA با  الگوهای ARCH و GARCH

مدل سازی سری زمانی چند متغیره

بررسی  مفهوم همجمعی

مدل های رویکرد تاثیر خطای برداری VAR

تعیین درجه انباشتگی متغیر ها

تعیین تعداد و وقفه بهینه برای آزمونهای هم جمعی

انجام آزمونهای هم جمعی

برآورد روابط کوتاه مدت

برآورد روابط بلند مدت

برآورد مدل با رویکرد VEC ARDL

رگرسیون کونتال  و رگرسیون استوار

بررسی مدل ها با متغیرهای وابسته دو ارزشی و رتبه ای

رویکرد لاجیت پرابیت مدل های گام پیت( ارزش بحرانی )

آزمونهای هاسمر لمشو و اندروز

مدل با داده های ترکیبی

متغیرهای ابزاری مدل برای داده های ترکیبی

معادلات همزمان با داده های ترکیبی

داده های پنل ترکیبی پویا

آزمون های ریشه واحد و همجمعی با داده های ترکیبی

مدل خود توضیح برداری با داده های ترکیبی

رگرسیون دو مرحله ای فاما

پژوهشگران  گروه داده پردازی ایران آمار در مرحله جمع آوری داده ها و تنظیم مشاهدات با تجربه بالا و صرف زمان بسیار تلاش می‌کنند تا با حوصله و دقت بسیار جمع آوری داده ها را به صورت کاملا صحیح انجام گیرد.

همواره این امکان وجود دارد که مشاهدات برخی متغیرها در دسترس پژوهشگر نباشد بهتر است در این شرایط هیچ عدد خاصی را به عنوان مشاهده مفقود وارد نرم‌افزارها نکنید و تنها از مشاهدات موجود استفاده کنیم و صرفاً در مواقع خاص که برآورد مدل با وجود مشاهدات مفقود امکان پذیر نباشد از روش های درون یابی و یا جانشینی برای رفع مشکل استفاده گردد