سفارش پژوهش آماری

سفارش پژوهش آماری

جهت راهنمایی برای سفارش پژوهش آماری مطالب این صفحه را مطالعه نمایید. سفارش پژوهش آماری و اقتصادی یکی از خدمات گروه داده پردازی ایران آمار برای سازمان‌ها، شرکت‌ها و پژوهشگران است. با توجه به حساسیت و دقت استخراج و تحلیل داده‌ها، سفارش پژوهش آماری و اقتصادی با نرم افزارهای آماری به ارائه اطلاعات مهم و بنیادی برای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک می‌تواند کمک کند.

سفارش پژوهش آماری با نرم افزار استتا
سفارش پژوهش آماری با نرم افزار ایویوز
سفارش پژوهش آماری با نرم افزار SMART PLS

سفارش پژوهش آماری با نرم افزار

اسمارت PLS

سفارش پژوهش آماری با نرم افزار Python
سفارش پژوهش آماری با نرم افزار SPSS
سفارش پژوهش آماری با نرم افزار R

سفارش پژوهش آماری با نرم افزار ایویوز

سفارش پژوهش آماری با نرم افزار اسمارت PLS

مراحل سفارش پژوهش آماری

ارتباط با ما

از طریق کلیک بر روی یکی از آیکون ها  زیر می توانید با گروه داده پردازی ایران آمار جهت ثبت سفارش پژوهش آماری در ارتباط باشید.

سفارش پژوهش آماری

در صورت نیاز به سفارش پژوهش آماری و اقتصادی، بهتر است از خدمات یک شرکت داده پردازای متخصص و با تجربه استفاده کنید. اعضای گروه داده پردازی ایران آمار دارای تخصص در حوزه تجزیه و تحلیل داده‌های آماری و اقتصادی هستند.

بعد از ثبت سفارش پژوهش آماری، اعضای گروه داده پردازی ایران آمار به تجزیه و تحلیل دقیق داده‌های پژوهش پرداخته و اطلاعات مهم برای ادامه ی مسیر را در اختیار سفارش دهنده قرار می دهند.

در دنیای پر رقابت امروزی، داشتن دسترسی به اطلاعات صحیح و قابل اعتماد از اهمیت بالایی برخوردار است. پژوهش‌های آماری و اقتصادی ما، به شما امکان می‌دهد تا با دقت و صحت بالا، بازارها و روندهای اقتصادی را تحلیل کنید.

سفارش پژوهش آماری در گروه داده پردازی ایران آمار بدون واسطه است

آمار، اطلاعات پردازش شده ای است که از طریق محاسبات ریاضی داده های خام به دست می آید. داده ها ارقام هستند که در جداول و نمودارهای آمار توصیفی ارائه می شوند. 

داده های تحقیق شواهدی اند که زیربنای پاسخ به سؤال تحقیق هستند و می توانند برای تأیید یافته ها استفاده شوند. ممکن است داده ها کمی یا کیفی باشند که توسط محققان با روش‌های مختلف جمع‌آوری شده‌اند.

تحلیل آماری به معنای بررسی روندها، الگوها و روابط با استفاده از داده ها  است.

برای نتیجه گیری معتبر تجزیه و تحلیل آماری، نیاز به مشخص کردن فرضیه ها در شروع فرآیند پژوهش است. سپس پژوهشگر با توجه به جامعه آماری و روش های نمونه گیری و جامعه آماری حجم نمونه را انتخاب و به جمع آوری داده ها بگردازد.

پس از جمع آوری داده های پژوهش، آن ها را با استفاده از آمار توصیفی سازماندهی و به صورت خلاصه در پژوهش باید ارائه داد.

به طور مثال تصویر زیر برای داده های سری زمانی، نمودار میله ای متغیر درآمد دولت ها از فروش نفت کشورهای مختلف را بصورت میانگین نشان می دهد.

سفارش پژوهش آماری

در مرحله بعد از نمایش توصیفی از داده های سری زمانی به صورت میانگین، میانه، انحراف معیار، بیشترین مقدار و کمترین مقدار از آزمون های مناسب برای تشخیص مسیر پژوهش و تایید یا رد فرضیه ها باید پرداخت.

به طور مثال برای داده های سری زمانی و داده های ترکیبی از آزمون های مانایی برای تشخیص مدل صحیح باید استفاده کرد. 

نمونه گزارش از آزمون مانایی با یافتن آزمون مناسب ریشه واحد (لوین لین چو، دیکی فولر، دیکی فولر تعمیم یافته، فیشر و …) را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

سفارش پژوهش آماری

در آمار و اقتصادسنجی بعد از مشخص شدن مانایی متغیرها و نوع فرآیند سری زمانی، نحوه مدل سازی داده ها  را  باید مشخص کرد.

در مدل های آماری و اقتصادسنجی فروض کلاسیک رگرسیون باید برقرار باشند. از فروض کلاسیک به موارد زیر می توان اشاره کرد.

از فروض کلاسیک رگرسیون نرمال بودن میانگین باقی مانده ­ها است. فرض صفر این آزمون نرمال نبودن باقی مانده ­ها است. عدم برقراری این فرض منجر به اریبی شدید در ضرایب مستقل می­ شود. این آزمون با آماره جارک-­برا سنجیده می­ شود.

فرض رگرسیون خطی دیگر به روش حداقل مربعات معمولی اینست که تمامی جملات پسماند دارای واریانس برابر هستند. برای بررسی این فرض آزمون وايت از استفاده شده است.

جملات خطا نباید همبستگی معناداری باهم داشته باشند.در صورت وجود خودهمبستگی ضرایب برآورد شده­ی مدل کارا نخواهند بود و منجر به گزارش بالای کاذب ضریب تعیین می­ شود. این آزمون توسط آماره دوربین واتسون و آزمون خودهمبستگی سریالی براش-گادفری  گزارش می ­شود.

انجام پروژه نرم افزار استتا

جهت سفارش پروژه با نرم افزار استتا از طریق صفحه ی زیر با ما در ارتباط باشید

انجام پروژه استتا

انجام پروژه نرم افزار ایویوز

جهت سفارش پروژه با نرم افزار ایویوز از طریق صفحه ی زیر با ما در ارتباط باشید

انجام پروژه ایویوز